xyz軟體帝國xyz資訊工坊 [原創]圖書館戰爭 12集(全)(RMVB@1.20GB@X2 繁中@金牌@jp060322) - GB 動漫 - 8151論壇 - Powered by Discuz! Archiver

a333903 發表於 2014-4-2 18:08:10

[原創]圖書館戰爭 12集(全)(RMVB@1.20GB@X2 繁中@金牌@jp060322)

<div id="postmessage_1882902259" class="t_msgfont">【檔案名稱】:<font color="DarkOrchid">圖書館戰爭</font><br />
【檔案格式】:RMVB<br />
【檔案大小】:1.20GB<br />
【檔案語言】:日文/<font size="3">X2 繁中</font><br />
【存放空間】:GOGOBOX<br />
【我的 Box】:<a href="http://gogobox.com.tw/jp060322" target="_blank"><font color="Red"><font size="5">這是我朋友和我ㄧ起合開的BOX 請大家多多支持</font></font></a><br />
【檔案載點】:<br />
<a href="http://down.gogobox.com.tw/jp060322/jo2o2_ko2o2_lo2o2_mo2o2_no2o2_oo2o2_po2o2_qo2o2_ro2o2_so2o2_to2o2_uo2o2" target="_blank"><font size="5"><font color="Red">01-12話(全)</font></font></a><br />
【圖片預覽】:<br />
<img src="http://byfiles.storage.live.com/y1pymm4LpvgD5K7GX1ri446mfDplP5HF3SULoK_O_AnO4Rd7zVHjEFmNnWVf6EZQUth" border="0" onclick="zoom(this, this.src)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /><br />
<img src="http://byfiles.storage.live.com/y1p5E8rLZ3s8MNRGJV_xUK-CFg3A52XVqRVgL6iAm88JsW74Ve2C4h9oKEFsQqLKoEf" border="0" onclick="zoom(this, this.src)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /><br />
<img src="http://byfiles.storage.live.com/y1p9KUqb4n_ZEPW0s1vck2_rvJYJH-yS0RinJpXajIYzPdVKvTZBYpYtGu9Rke0fOoY" border="0" onclick="zoom(this, this.src)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /><br />
<img src="http://byfiles.storage.live.com/y1pjuaRN1-2_CSflBXfU-TaaQHjS7Z6qlgsL0IOsR2PTE1Xa2Gmjupj3OVQveUew3PY" border="0" onclick="zoom(this, this.src)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /><br />
<img src="http://byfiles.storage.live.com/y1pPgM1rLdy6t5vSwiY0X_LKBTZN7Kggs9g8D13wHDig7dgSzzJTBJTbwrtW18UnImn" border="0" onclick="zoom(this, this.src)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /><br />
<img src="http://byfiles.storage.live.com/y1plLnFHudDeBB7J0IhWFKSPKTgcU0vOXCCGZvyBVv3eDD_jxD_TIUCK9yf_0apS7wh" border="0" onclick="zoom(this, this.src)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /><br />
<img src="http://byfiles.storage.live.com/y1pwM4ukcsYcBE01zNGl2j0zQ-lMQjv13kJvFu-H_iON91G3MdfIhsXOZU4n07oXG-V" border="0" onclick="zoom(this, this.src)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /><br />
<img src="http://byfiles.storage.live.com/y1poIkVstCPrmDQc2fhLcwx9DK9OKDrNL1aVgbYJFqxPScCdZWm3v-RtnRBycBnTare" border="0" onclick="zoom(this, this.src)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /><br />
<img src="http://byfiles.storage.live.com/y1paY-D310jDKyGlQ_ZQNan-M2VZ7DzJVZTOI3-1smgK2Q4YrBU3gdXF5jfl8StSLvp" border="0" onclick="zoom(this, this.src)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /><br />
【動畫簡介】:<br />
為了公序良俗等理由,政府制定了侵犯人權的「媒體淨化法」,並成立了「媒體淨化委員會」與「淨化特務機關」來進行淨化工作。與這個強權機關對抗的唯一組織,即為「圖書館」。一群熱愛圖書館自由的人們,武裝自己與淨化機關進行戰爭,守護圖書館的自由。笠原郁在高中的某一天看到了想買的書,卻遇上了淨化委員會的成員,這時卻出現了一名男人,使對方離開。西元2019年(正化31年),笠原郁加入了戰爭……<br />
<br />
<br />
<br />
<a href="http://gogobox.com.tw/jp060322" target="_blank"><font color="Red"><font size="4">BOX</font></font></a>裡面的站長是<font color="Silver">jp060322</font> 副站長是<font color="Blue">river512095</font><br />
如果有任何的問題都可以傳給站長(jp060322)或者是副站長(river512095)(夜遊偉) (請用GB內的簡訊傳~)<br />
會在最短的時間內回覆的~<br />
<font color="Red"><font size="4">也歡迎各位轉貼 要記得備註出處即可~</font></font><br />
<br />
<br />
<font color="Red"><font size="6">僅供網路測試~測試完後 請在24小時內刪除 謝謝<br />
請勿用於商業用途</font></font><div class="quote"></div></div>

                                                       

                                                       
                                                       
                                                                                                                        <div id="post_rate_div_1882902259"></div>
                                                                                                                                </div>
                               
                                <!--ad start -->
頁: [1]
查看完整版本: [原創]圖書館戰爭 12集(全)(RMVB@1.20GB@X2 繁中@金牌@jp060322)